Η εταιρεία μας γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης, έχει σαν προτεραιότητα τον ορθό υπολογισμό της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων - πελατών της και την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από αυτές.Για το σκοπό αυτό παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών μισθοδοσίας, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

 • Μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας, προβλεπόμενων δώρων και επιδομάτων, τυχόν bonus προς τους εργαζομένους, αποζημιώσεων λόγω παραίτησης ή απόλυσης
 • Σύνταξη μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων, καταστάσεων εισφορών ασφάλισης και αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων
 • Υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) κοινωνικής ασφάλισης
 • Σύνταξη και υποβολή των μηνιαίων και ετήσιων δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών
 • Έκδοση των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών των εργαζομένων
 • Κατάρτιση συμβάσεων με τους εργαζομένους
 • Σύνταξη και υποβολή των προβλεπόμενων εντύπων προσλήψεων, αποχωρήσεων, απολύσεων, συμβάσεων κτλ.
 • Σύνταξη και υποβολή των πινάκων προσωπικού και τυχών προγραμμάτων εργασίας
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Ενημέρωση για προγράμματα του ΟΑΕΔ και υλοποίηση αυτών
 • Αντιμετώπιση ελέγχων είτε από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είτε από την επιθεώρηση εργασίας
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με τις εργασιακές αρχές

Μοιραστείτε το